منو شرکت ها خانه جستجو پروفایل
کارایی بهتر در اپلیکیشن
دانلود
خرید اشتراک
یادگیری عمیق کاربردی: ابزارها، تکنیک ها و پیاده سازی (روش ها و کاربردهای هوش محاسباتی)
یادگیری عمیق کاربردی: ابزارها، تکنیک ها و پیاده سازی (روش ها و کاربردهای هوش محاسباتی)
مطالعه دانلود pdf

دسترسی شما به این صفحه محدود شده است.

0