خرید اشتراک

جیم هنکل من بان

Jim Henkelman-Bahn

درباره نویسنده

Jim Henkelman-Bahn یکی از مدیران مشاوران Bahn Henkelman است. او به عنوان یک مشاور مستقل در توسعه سازمان، توسعه رهبری و مدیریت تنوع فعالیت می کند. بسیاری از کارهای او در سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه بوده است که از طریق آژانس های سازمان ملل متحد کار می کنند. در حالی که فعالیت او شامل سازمان ها و آژانس های غیر انتفاعی و همچنین انتفاعی است، تمرکز بیشتر بر سازمان های غیرانتفاعی از جمله سازمان های آموزشی و مذهبی بوده است.