خرید اشتراک

ری سالمی

Ray Salemi

درباره نویسنده

ری سالمی بیش از 11 سال تیمها را در خدمات مشتری ، بررسی فنی و فروش هدایت می کرد. مقیم ام ای بوستون بود، وی موسس کارهای مدیریت بزرگ بود ،شرکتی که در اولین سطح مدیران مهارتهای رهبریشان را تقویت می کنند. او در مورد تاثیر مدیران و هدف یابی کارمندان قبل از مجلس نمایندگان ایالت متحده گواهی می دهد. نوشته او در هفته تجارت و روزنامه بوستون ، جایی که زندگی می کرد، به چاپ رسید .